އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/74 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދަޢުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޝާހް، ބީޗްހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއު، 14 ވެސްޓް އެވެނިއު، ޑެމެންޓްރީ، ނޯތެމްޓަން، އިންގްލޭންޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/45 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ ޝަރީފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2267، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އުއްމުސަލްމާ، މއ. މެޑަލިން، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2014/SC-C/39 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 13:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (ދައުލަތް)

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/69 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 13:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ފިރާޤް، ޗަމަން, ތ.ހިރިލަންދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/13 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-C/21 - ތާރީޚް: 2020-11-22 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަހްމަދު ޝުޖާޢު، އޮއިވަރީގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/70 - ތާރީޚް: 2020-11-22 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-JC/04 - ތާރީޚް: 2020-11-22 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު އަޙްމަދު، ކަގި، ކ. ކާށިދޫ

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/67 - ތާރީޚް: 2020-11-22 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝިޒްލީން، ބިއްލޫރިޖެހިގެ، ގދ. ގައްދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/68 - ތާރީޚް: 2020-11-22 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އައިޝަތު ޝިމްލާ، ގްރީންވިލާ، ގދ. ގައްދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/107 - ތާރީޚް: 2020-11-23 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ޝީނާ ޢަބްދުﷲ، މ. ތްރީއޭވިލާ / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން, ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/19 - ތާރީޚް: 2020-11-23 - ގަޑި: 10:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޒިޔާތު، ހ. އާހަމަ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/40 - ތާރީޚް: 2020-11-23 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/70 - ތާރީޚް: 2020-11-23 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަރާމް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2020-11-23 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޒުހަރު ރަޝާދު، އެޅެހެށިވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/34 - ތާރީޚް: 2020-11-23 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުލް މުޢިއްޒު މުޞްޠަފާ،އަތިރީގެ،ގދ.ފިޔޯރީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/31 - ތާރީޚް: 2020-11-24 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިޔާޛް، ފައިވްރޯސަސް، ސ. ހުޅުދޫ, ޙުސައިން ޢަލީދީދީ. ސަމާނާ، މާލެގަން، ޏ. ފުވައްމުލައް މޫސާ މުޙައްމަދު، މާއޮޅު، ދަނޑިމަގު، ޏ. ފުވައްމުލައް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/76 - ތާރީޚް: 2020-11-25 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4133

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2020-11-25 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/04 - ތާރީޚް: 2020-11-25 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު އިޝާން، ގަހާކޯޅި/ ގދ.ތިނަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/59 - ތާރީޚް: 2020-11-25 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޔޫމެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދައުލަތް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/74 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދަޢުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޝާހް، ބީޗްހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސަންލޭންޑް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަންޖަލީން މޭރީ ނާޒިއު، 14 ވެސްޓް އެވެނިއު، ޑެމެންޓްރީ، ނޯތެމްޓަން، އިންގްލޭންޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/45 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ ޝަރީފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2267، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އުއްމުސަލްމާ، މއ. މެޑަލިން، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2014/SC-C/39 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 13:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (ދައުލަތް)

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/69 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 13:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ފިރާޤް، ޗަމަން, ތ.ހިރިލަންދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/13 - ތާރީޚް: 2020-11-26 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން