އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/69 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޞަބާޙް އަޙްމަދު، ކަންމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ ޝަރުމީލާ ޒުބައިރު، ރެޑްކްރޮސްގެ / ސ. މަރަދޫފޭދޫ މުޙައްމަދު މުޝްތާޤް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1232 / މާލެ ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-F/01 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުއްﷲ ޢަލީ، މ. ތްރީއޭވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާތިމަތު ފަރީދާ، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، ޙައުލަތް ފަހީމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، އާމިނަތު އަޝްފާ، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، މަރިޔަމް ޝިފާ، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، ޢަލީ ޝީޔާމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ، ޙަސަން ޝީޔާމް، ހ. ވާލީވިލާވިލާ، މާލެ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/65 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 14:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބީ.އެމް.ސީ ސްލިޕްވޭ އެންޑް ސަލްވޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު  ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/39 - ތާރީޚް: 2021-10-17 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދައުލަތް (މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަބީބު ޒާހިރު، އަރުތަ / ގއ. ކޮލަމާފުށި

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު  ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/42 - ތާރީޚް: 2021-10-20 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ރަޝީދާ، ނޫރުވާދީ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުއޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2021-10-20 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނާޞިރާ މުޙައްމަދު ދީދި، މ. ކުޑަނެވިގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/39 - ތާރީޚް: 2021-10-24 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރަޝިދު، ޝަބްނަމްވިލާ / ސ. ހިތަދޫ އަޙްމަދު ނަޞީރު، ކެކްޓަސް / ސ. ހިތަދޫ މުޙައްމަދު ޚާލިދު، ފިޔާތޮށިވިލާ / ސ. ހިތަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޢަޒީޒު، ޑޭޒީފެހި / ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/40 - ތާރީޚް: 2021-10-25 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕާރލް ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ، މ. އަލިމަސްވާދީ، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުއޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/41 - ތާރީޚް: 2021-10-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙަސަން ފަރީދު، ކަރަންކާއާގެ، ހޯދަނޑު، ޏ. ފުވައްމުލައް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/49 - ތާރީޚް: 2021-11-01 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް