އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/74,75 - ތާރީޚް: 2021-03-08 - ގަޑި: 11:15

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ރަޝީދު، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10361

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/46 - ތާރީޚް: 2021-03-10 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2021-03-14 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާހަލް ޓުއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-JC/03 - ތާރީޚް: 2021-03-14 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޢަޠޫފު، ކުރުދުމާގެ / ސ. މަރަދޫ

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/47 - ތާރީޚް: 2021-03-15 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެއްބަސްވުމާމެދު ޚިލާފު އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2021-03-15 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/85 - ތާރީޚް: 2021-03-15 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް/މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/101 - ތާރީޚް: 2021-03-16 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖުމެއިރާ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/92 - ތާރީޚް: 2021-03-17 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޫވިންގް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ދައުލަތް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/48 - ތާރީޚް: 2021-03-17 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޚާމިދު އިސްމާޢިލް، ޝޫރާމަންޒިލް، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-JC/47 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު އަޖުމަލް، ފެހިވިލާގެ، ތ. ވިލުފުށި

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑީޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/84 - ތާރީޚް: 2021-03-18 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ހަނީޑިއު/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕްނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/69 - ތާރީޚް: 2021-03-22 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަމާނާ ތަކަފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕލކ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/112 - ތާރީޚް: 2021-03-22 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/89 - ތާރީޚް: 2021-03-24 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޝަރޫ ލޯންޗް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދަ މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރއިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/100 - ތާރީޚް: 2021-03-25 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު އާމިރު، މުސްތަރީގެ/ ދ.މާއެނބޫދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-F/03 - ތާރީޚް: 2021-03-25 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އުސާމަތު އިސްމާޢީލް، މ. ދޫނިދޫ / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެސްޓޭޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން