އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2023-12-05 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ޢަލީ ނިފާޒް، ތުނޑި. ވިދާތަރި، ލ.ގަން 2. މުޙައްމަދު މަފާޛް ޙުސައިން ސަލީމް، ގ. ޝަރާޒް، ކ. މާލެ 3. ޙުސައިން ޝާމީން، ސަމަންތާ، ރ. އިންނަމާދޫ 4. މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލް، ހަވާސް، ގއ. ގެމަނަފުށި

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2023-12-06 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ޢަލީ ނިފާޒް، ތުނޑި. ވިދާތަރި، ލ.ގަން 2. މުޙައްމަދު މަފާޛް ޙުސައިން ސަލީމް، ގ. ޝަރާޒް، ކ. މާލެ 3. ޙުސައިން ޝާމީން، ސަމަންތާ، ރ. އިންނަމާދޫ 4. މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލް، ހަވާސް، ގއ. ގެމަނަފުށި

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2023-12-07 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ޢަލީ ނިފާޒް، ތުނޑި. ވިދާތަރި، ލ.ގަން 2. މުޙައްމަދު މަފާޛް ޙުސައިން ސަލީމް، ގ. ޝަރާޒް، ކ. މާލެ 3. ޙުސައިން ޝާމީން، ސަމަންތާ، ރ. އިންނަމާދޫ 4. މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލް، ހަވާސް، ގއ. ގެމަނަފުށި

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު