އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/30 - ތާރީޚް: 2023-01-29 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ޑރ. ޙުސައިން މާހިރު އިބްރާހީމް، ހަރުމަލުގެ، ސ. ހުޅުދޫ 2. އިބްރާހީމް ޒުހައިރު، ސާޔާ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/56 - ތާރީޚް: 2023-01-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ވާފިރު، އަމީނީއުފާ، ރ. އުނގޫފާރު

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2023-01-30 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު، މ. އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ނިޒާރު އަޙްމަދު، ދޫޑިގަން. ނިއާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/88 - ތާރީޚް: 2023-02-01 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/89 - ތާރީޚް: 2023-02-01 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/05 - ތާރީޚް: 2023-02-02 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަހްމެޓް އައިޑެނިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖީ އެކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/04 - ތާރީޚް: 2023-02-02 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3304، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 3072، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/02 - ތާރީޚް: 2023-02-05 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޓްރޭޑަރސް ހޮޓެލް މާލެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/76 - ތާރީޚް: 2023-02-05 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/83 - ތާރީޚް: 2023-02-08 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ޝިޔާމާ އަޙްމަދު، ގ. މިއަލަނިއާގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1393 / މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު އަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/99 - ތާރީޚް: 2023-02-08 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިންނަފުށި މެރިން ރިސާރޗް ވިލެޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރި ކަލްޗަރ)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/81 - ތާރީޚް: 2023-02-09 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސޭވް ދަ ޑްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮމްޕެނީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ހުސައިން ޝިހާމް ޢަލީ އާއި ޢަލީ އުސައިދު

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/70 - ތާރީޚް: 2023-02-12 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ މުންތަސިމް، ސައުތުކްރޯސް، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/91 - ތާރީޚް: 2023-02-15 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނި އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޔޫސުފް، ރީފް، ރ. އަލިފުށި

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2023-02-16 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން، ހ. ނީލްވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. އިބްރާޙީމް ރަޝީދު މޫސާ، ހ. މީރުބަހުރުއާގެ، މާލެ 2. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް