އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/111 - ތާރީޚް: 2022-08-14 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙަސަން ސިނާނު، މ. ކެނަލްފްލާވަރ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/29 - ތާރީޚް: 2022-08-14 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެމް.އެޗް.އާރު ޓެރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/04 - ތާރީޚް: 2022-08-17 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ އިބްރާހީމް،މ.ސްނޯފީލްޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ އަޙްމަދު، މ.ފެންވިނަ، ކ.މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ހުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/31 - ތާރީޚް: 2022-08-21 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސްޓްރާޑާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2022-08-22 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/46 - ތާރީޚް: 2022-08-24 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު އަމީން، (އެނަރޖީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް) ބޯގަންވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 2. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/37 - ތާރީޚް: 2022-08-25 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު