އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/50 - ތާރީޚް: 2023-05-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު ޝަފްރަތު، އަބްހަރީގެ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2023-05-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން، ހ. ނީލްވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. އިބްރާޙީމް ރަޝީދު މޫސާ، ހ. މީރުބަހުރުއާގެ، މާލެ 2. ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު،  ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން،  ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/50 - ތާރީޚް: 2023-05-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު ޝަފްރަތު، އަބްހަރީގެ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/78 - ތާރީޚް: 2023-05-31 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޔޮޓްޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/66 - ތާރީޚް: 2023-05-31 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުﷲ، ހިރިހަމައިދިގެ، ގދ. ތިނަދޫ 2. ޔަހްޔާ އިބްރާހީމް، ފަރިސްތާން، ރ. އުނގޫފާރު 3. މޫސާ އިބްރާހީމް ކަލޭފާނު، މީނާޒް، ރ. އުނގޫފާރު 4. ޙަސަން މޫސާ، ޑިއަރފްރެންޑް، ރ. އުނގޫފާރު 5.މުޙައްމަދު ލަތީފު، ކުޑަފަޅު، ރ. އުނގޫފާރު 6. އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް، އަލްފާ، ރ. އުނގޫފާރު 7. އާދަމް އިބްރާހީމް، ސަތަހަ، ރ. އުނގޫފާރު

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު