އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނާޞިރާ މުޙައްމަދުދީދީ، މ. ކުޑަނެވިގެ، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޒުލްފާ އަޙްމަދު، ހ. ޖޭސްމޭން، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އޭ އެންޑް އޭ ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2024/SC-A/06 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް:

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/13 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ޢާނިޔާ ހ. މެލައިމް، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮންޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2024/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2024-05-26 - ގަޑި: 10:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: އައްޔޫބު ޢަލީ، ގ. ކޯޅި، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ގ. ސަންޑާސް، ކ. މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/72 - ތާރީޚް: 2024-05-26 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ހިޔާވަހި، އއ. ރަސްދޫ، 2. މުޙައްމަދު ޙަމީދު، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ، 3. އިބްރާހިމް ޢުމަރު، އަލްފާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، 4. މުނާ މުޙައްމަދު، މ. ބަބުނަ، މާލެ، 5. ޙުސައިން ޝިޔާމް، އެނިފް، ލ. ހިތަދޫ، 6. އިބްރާހިމް ޝަރީފް، މުރިގު، ސ. ހިތަދޫ، 7. ޢަބްދުލް މާޖިދު އާދަމް، މަލާޒް، ކ. ތުލުސްދޫ، 8. އިބްރާހީމް، ތައުފީޤު މޫނިސް، މއ. ރިހިވިލާގެ، މާލެ، 9. މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް، ޏ. ފުވައްމުލައް، 10. ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ސީވީޑް، ކ. ގުރައިދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/37 - ތާރީޚް: 2024-05-27 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕާރލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ، މ. އަލިމަސްވާދި، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2024/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އައްޔޫބު ޢަލީ، ގ. ކޯޅި، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ގ. ސަންޑާސް، ކ. މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/12 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް، 2. އަޙްމަދު އައިމަން ލަޠީފް، ގ. ކެތުލިން، ކ. މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/93 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސަލްފިއްޔާ އަންވަރު، މިނާ، ސ. ހުޅުދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަޞިމް އަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/61 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1. އިބްރާހިމް ޢާޒިމް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 2. ޞަފީނާޒް އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 3. މާހު ޠަލްޢަތު، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 4. އިބްރާހީމް ނަބީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 5. ޝާހް އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 6. ޚޫރުޝީދު އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 7. އަޙްމަދު ފިރާޤް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، މ. ހަވީރީއުފާ / ކ. މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/62 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1. އިބްރާހިމް ޢާޒިމް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 2. ޞަފީނާޒް އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 3. މާހު ޠަލްޢަތު، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 4. އިބްރާހީމް ނަބީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 5. ޝާހް އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 6. ޚޫރުޝީދު އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 7. އަޙްމަދު ފިރާޤް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، މ. ހަވީރީއުފާ / ކ. މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/63 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1. އިބްރާހިމް ޢާޒިމް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 2. ޞަފީނާޒް އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 3. މާހު ޠަލްޢަތު، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 4. އިބްރާހީމް ނަބީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 5. ޝާހް އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 6. ޚޫރުޝީދު އިސްމާޢީލް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ، 7. އަޙްމަދު ފިރާޤް، މ. ޖަވާހިރުވިލާ / ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް، މ. ހަވީރީއުފާ / ކ. މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/49 - ތާރީޚް: 2024-05-29 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް މެރިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ސީޕްރިޔާ މެރިން ފުޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނާޞިރާ މުޙައްމަދުދީދީ، މ. ކުޑަނެވިގެ، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޒުލްފާ އަޙްމަދު، ހ. ޖޭސްމޭން، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އޭ އެންޑް އޭ ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2024/SC-A/06 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް:

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2023/SC-A/13 - ތާރީޚް: 2024-05-30 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ޢާނިޔާ ހ. މެލައިމް، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮންޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު.

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2024-06-06 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޒުލައިޚާ އަޙްމަދު، މ. އޮކްސިޑެންޓަލްވިލާ، ކ. މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ނިޒާރު އަޙްމަދު، ދޫޑިގަން. ނިއާ، ޏ. ފުވައްމުލައް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު.