އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/48 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1.އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ 2.އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ 3.އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، މއ.އަތަމާގެ، މާލެ 4.އާޞިމާ ޙަސަން، މ.ކްރޯޓަން، މާލެ

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/84 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ހަނީޑިއު/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕްނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަޅްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/21 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 12:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: މަހުދީ އަޤީލް، ހ. ރަންގަލި-7، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވްލަޑިމިއަރ ޑްރަގޮލަވިޗް، މިލާނާ ބްލަގޮޖެވިކާ/ ބަލްގްރޭޑް، ސަރބިޔާ، 07/1100 ބެލްގްރޭޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/83 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ދިލްބަހާރުގެ / ނ. މަނަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/28 - ތާރީޚް: 2021-11-28 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ހަބް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލމޓ، ފެންބިލްޑިންގ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، 

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/98 - ތާރީޚް: 2021-11-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ހަމްދާން އަޙްމަދު ޝަރީފް، ދޭލިޔާގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/84 - ތާރީޚް: 2021-11-28 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ހަނީޑިއު/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕްނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/102, 2020/SC-A/103, 2020/SC-A/104, 2020/SC-A/105, 2020/SC-A/106 - ތާރީޚް: 2021-11-28 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަސްލަމް، މުޝްތަރީގެ، ދ. މީދޫ އިސްމާޢީލް ސުވައިދު، ހ. އެކްސެލް، މާލެ މަރްޔަމް ރަޝީދާ، ހ. ސިއްކަގޭހުޅަގުގެ، މާލެ މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދުދީދީ، ހ. އެކްސެލް، މާލެ އަލްފަތުޙު ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރަނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް)

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/48 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1.އަތަމާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ 2.އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ 3.އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް، މއ.އަތަމާގެ، މާލެ 4.އާޞިމާ ޙަސަން، މ.ކްރޯޓަން، މާލެ

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/84 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، މ.ހަނީޑިއު/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1. މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕްނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަޅްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/21 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 12:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: މަހުދީ އަޤީލް، ހ. ރަންގަލި-7، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވްލަޑިމިއަރ ޑްރަގޮލަވިޗް، މިލާނާ ބްލަގޮޖެވިކާ/ ބަލްގްރޭޑް، ސަރބިޔާ، 07/1100 ބެލްގްރޭޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/83 - ތާރީޚް: 2021-11-29 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒް، ދިލްބަހާރުގެ / ނ. މަނަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/112 - ތާރީޚް: 2021-11-30 - ގަޑި: 12:30

ހުށައެޅި ފަރާތް: އޫރިދޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/30 - ތާރީޚް: 2021-11-30 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މއ.ކާމިނީހުޅަގުގެ/ މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް