އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/100 - ތާރީޚް: 2021-01-17 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް، މއ. ހިތިލާގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ލަޠީފާ ޢަލީ ޙަސަން، މ. ކާނޭޝަން، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/82 - ތާރީޚް: 2021-01-17 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖެޓަން ޓްރެވަލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: އިސްތިއުނާފީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-C/21 - ތާރީޚް: 2021-01-17 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަހްމަދު ޝުޖާޢު، އޮއިވަރީގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/12 - ތާރީޚް: 2021-01-17 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު އަރޫޝާ، ފަތިހުގެއަލި، ނ.މިލަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް( މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްހެ އިދާރާ)

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/56 - ތާރީޚް: 2021-01-18 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު ފަރީދާ، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 2. މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 3. ހައުލަތު ފަހީމް، ފަހާގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ 4. އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 5. އާމިނަތު އަޝްފާ، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 6. މަރްޔަމް ޝިފާ، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 7. ޢަލީ ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ 8. ޙަސަން ޝިޔާމް، ހ. ވާލީވިލާ، މާލެ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/80 - ތާރީޚް: 2021-01-18 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޒީނަތު ޙަސަން، ރިވަރސައިޑް / ސ، ހިތަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/67,68 - ތާރީޚް: 2021-01-18 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8191 އާދަމް ޒަމީލް، ގ. އީވްނިންގސްޓަރ، މާލެ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/95 - ތާރީޚް: 2021-01-18 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުﷲ، މ. ސޯމާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވީ.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/93 - ތާރީޚް: 2021-01-20 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޠަލްޢަތު މުޙައްމަދު، ހ.މިޓާޒް/ މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/84 - ތާރީޚް: 2021-01-20 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަޖާޙު، އޯޝަންވިލާ، ލ. ކަޅައިދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/17 - ތާރީޚް: 2021-01-20 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު،ހ.އޮށްކަފަގެ،މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/09 - ތާރީޚް: 2021-01-20 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢިމާދު ޔޫސުފް، އަންނާރުމުމާގެ، ލ. މާމެންދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/07 - ތާރީޚް: 2021-01-21 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިނފްރާސްޓްރަކްޗަރ)

ރައްދުވާ ފަރާތް: މައުރޫފާ އަބޫބަކުރު، މިލާން، ގއ، ވިލިނގިލި

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2017/SC-A/24 - ތާރީޚް: 2021-01-21 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު މާހީން ޝާފީ، މއ. ދުއްލިސާގެ މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/111 - ތާރީޚް: 2021-01-21 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/12 - ތާރީޚް: 2021-01-21 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މަރްޔަމް ޢަލީ، ރަންބުސްތާނުގެ، އދ.މަހިބަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/101 - ތާރީޚް: 2021-01-24 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖުމެއިރާ މެނޭޖްމަންޓް ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ކޯޓު އަމުރު

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/60 - ތާރީޚް: 2021-01-24 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙުސައިން ސާމިރު، ދެކުނުގެ، ލ. މާބައިދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/91 - ތާރީޚް: 2021-01-24 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޞްތަފާ މުޙައްމަދުދީދީ، ހ. އެކްސެލް / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/52 - ތާރީޚް: 2021-01-25 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-C/89 - ތާރީޚް: 2021-01-25 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ ޝާހް، ބީޗް ހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި

ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2018/SC-A/10 - ތާރީޚް: 2021-01-25 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފާތިމަތު ނާޡިމާ، މއ. ހިތްތަލަވިލާ، މާލެ ހުސައިން ނާޡިމް، މއ. ހިތްތަލަވިލާ، މާލެ މުޙައްމަދު ނާޡިމް، މއ. ހިތްތަލަވިލާ، މާލެ އިބްރާހީމް ނާޡިމް، މއ. ހިތްތަލަވިލާ، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2013/SC-A/09 - ތާރީޚް: 2021-01-27 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ހުށަހެޅި ފަރާތް 1 . ނާއިފް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ހ. ބްލޫސްޓީމް / މާލެ 2 . ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، މއ. ދުންތަރި / މާލެ 3. ޖާވީދު ޙުސެއިން، ޒަމާނީގެ / ސ. ހިތަދޫ 4. މޫސާ މުއީޒް، ބިންބިމާގެ / ލ. މާމެންދޫ 5. އަޙްމަދު ނަފީޒް، ރޯޝަނީވިލާ / ބ. ހިތާދޫ 6. އަޙްމަދު ޝާފީ. މ. ކުދި ހިތިގަސްދޮށުގެ / މާލެ 7. އަޙްމަދު ޖިނާޙް، ދިއާސާ / މ. ދިއްގަރު 8. ރިފްޢާތު ޔޫސުފް، އުތުރުގެއާގެ / ބ. އޭދަފުށި 9. ނަޞްރުﷲ ޝަކީބް، ގުލްއަލަމާގެ / ފ. ފީއަލީ 10. ހަސަން ޝަރީފް، ގ. ކަޝްމީރުގެ / މާލެ 11. ހަމްދާން މުޙައްމަދު، ނިއަމި / ސ. ހިތަދޫ 12. މުޙައްމަދު އަރުޝަދު އިބްރާހީމް ޒުހައިރު، ސާޔާ / ސ. ހިތަދޫ 13. ޢާރިފް މުޙައްމަދު ދީދީ، ގ. ފިނިއާގެ / މާލެ 14. ޢަލީ ނަޢީމް، މ. އީސްޓްކޯނަރ / މާލެ 15. އަޙްމަދު ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6666 / މާލެ 16. މުޙައްމަދު މަފާޛް، ދިރޭލާލުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 17. މުޙައްމަދު ޔާސިރު ޖައުހަރީ، މ. ސުހާނީ / މާލެ 18. މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ނަސީމް، ގ. ސްނޯލައިން / މާލެ 19. މުޙައްމަދު މިއުޝާދު ޝަފީޤް، މއ. ވީމާ / މާލެ 20. ފަތުހުﷲ ޢަބްދުއްލަތީފް، ފަލަކު / ށ. މަރޮށި 21. މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޝީދު، ހ. ހަކި / މާލެ 22. އިބްރާހީމް ނާޞިފް، ފޭރުގަސްދޮށުގެ / ސ. މަރަދޫ 23. އަހްމަދު މަސްރޫރު، ފުނާޑު ރިޔާޒް / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2013/SC-C/19 - ތާރީޚް: 2021-01-27 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢިމާދު ޞާލިޙް، އެވަރެސްޓް / ސ. ފޭދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2019/SC-A/40 - ތާރީޚް: 2021-01-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބޯލްޑަރސް އެންޑް ބުލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020-SC-A/32 - ތާރީޚް: 2021-01-31 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު އަބީރު އިބްރާހީމް، މ. ކަނޑޫދޫގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޝާފިޢު އަޙްމަދު، ގްރީން ލޮޖް، މާލެ

ބާވަތް: ޢާއިލީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/83 - ތާރީޚް: 2021-01-31 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މީޑިއާނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު 

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/28 - ތާރީޚް: 2021-02-03 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޖަނާހް، ހ.ސޯނަރީ،މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު