އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/61 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހ. ފެއަރީ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ލިލީމާގެ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާޙީމް ރަޝީދު މޫސާ، ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/31 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ ޢައްޒާމް، ހިރިގާ، ސ. ފޭދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/32 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުނީރު މޫސާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4128، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/33 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޖުތަބާ ޢަލީ، މަހުމާގެ، ހއ. ބާރަށް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/34 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ، ބެނިސަން، ށ. ކޮމަންޑޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢިރުފާން، ހިރިޔާ، ށ. ބިލެތްފަހި

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/41 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ، ހުދުފަޅު، ހއ. ފިއްލަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ނަސީމް، ނޫމަރާގެ ، ގދ. ތިނަދޫ

ބާވަތް: ޢާއިލީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/68 - ތާރީޚް: 2022-11-27 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޓޫރިސްޓް ސަބްމެރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޜަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/67 - ތާރީޚް: 2022-11-27 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ނޮކް ހިއު ޝިޕިންގ ކޯ ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ހައިސް ޕްރައިވެޓް ޕޯޓް ފެސިލިޓީ (ހައިސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/65 - ތާރީޚް: 2022-11-27 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޠާހިރު، ސެވަންސްޓަރ / ސ. ހިތަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/67 - ތާރީޚް: 2022-11-28 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ގުލްރައުނާގެ، ރ. އަލިފުށި

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/71 - ތާރީޚް: 2022-11-28 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މާލިކު، ދޯޅަނބުގެ، ހއ. ކެލާ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/90 - ތާރީޚް: 2022-11-28 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: 1- އަޙްމަދު މުޖާހިދު، ކާމިނީގެ، ގއ.ދާންދޫ 2- ޙުސައިން ސަމީރު، ލަގްޒަވީވިލާ، އއ. އުކުޅަސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝާން، ހ. ކަޅުފުރުއްގެއާގެ، މާލެ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/09 - ތާރީޚް: 2022-11-28 - ގަޑި: 13:45

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ބޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/10 - ތާރީޚް: 2022-11-28 - ގަޑި: 13:45

ހުށައެޅި ފަރާތް: ވައްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/20 - ތާރީޚް: 2022-11-28 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު ރަޝީދު، ޓައުންވިލާ / ގދ. ތިނަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/36 - ތާރީޚް: 2022-11-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ފެހި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޔޫސުފް، މއ. ސައިނާހިޔާ، މާލެ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2022-11-29 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޔޫސުފް، މއ. ސައިނާހިޔާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: 1- އިބްރާހީމް ޒަރީރު، ޝާން، ސ. ހިތަދޫ 2- މޫސާ ޙުސައިން، ފެހިވިލާގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/61 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ހ. ފެއަރީ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ލިލީމާގެ، ސ. ހިތަދޫ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއް ސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/58 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާޙީމް ރަޝީދު މޫސާ، ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2020/SC-A/38 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 12:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޓްރޮޕިކް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕވޓ ލޓޑ

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/31 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢަލީ ޢައްޒާމް، ހިރިގާ، ސ. ފޭދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/32 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުނީރު މޫސާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4128، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/33 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޖުތަބާ ޢަލީ، މަހުމާގެ، ހއ. ބާރަށް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/34 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ، ބެނިސަން، ށ. ކޮމަންޑޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2021/SC-A/35 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 13:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢިރުފާން، ހިރިޔާ، ށ. ބިލެތްފަހި

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރު: 2022/SC-A/41 - ތާރީޚް: 2022-11-30 - ގަޑި: 9:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ، ހުދުފަޅު، ހއ. ފިއްލަދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އާމިނަތު ނަސީމް، ނޫމަރާގެ ، ގދ. ތިނަދޫ

ބާވަތް: ޢާއިލީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން