"ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު" ޢާންމުކޮށްފި

16 ފެބުރުވަރީ 2022   ޢާއްމު , ޚަބަރުތައް  

"ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު" ޢާންމުކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު މިއަދު ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. 2022 ފެބުރުވަރީ 15 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ނަންބަރު 2022-SC-REG-02 "ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު" ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިއަދުން (2022 ފެބުރުވަރީ 16) ފެށިގެންނެވެ.

 ނަންބަރު 2022-SC-REG-02 "ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2020 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު" ވިދާޅުވުމަށް