ކޯވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވާ ދުވަސްތަކުގައި މުހިންމު ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވޭނެ ނަންބަރުތައް

19 މާރިޗު 2020   ޚަބަރުތައް  

ކޯވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދުވާ ދުވަސްތަކުގައި މުހިންމު ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވޭނެ ނަންބަރުތައް

ކޯވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން 19 މާރިޗު 2020 އިން 26 މާރިޗު 2020 އަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ އެ މުއްދަތުގައި މުހިންމު ކަމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގުޅުއްވަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ގުޅުއްވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
އިދާރީ ކަންކަމުގައި:
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙުމަދު އަންވަރު (ފޯން ނަންބަރު: 3007349)
ޝަރުޢީ ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވާނެ ފަރާތް:
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢަބްދުﷲ ފާރިސް (ފޯން ނަންބަރު: 3007318)
* ޝަރުޢީ އަދި އިދާރީ ކަންކަމުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވޭނެ އީމެއިލް: [email protected]