"ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ޢާންމުކޮށްފި

08 ފެބުރުވަރީ 2022   ޢާއްމު , ޚަބަރުތައް  

"ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ޢާންމުކޮށްފި

ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު މިއަދު ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ އަސާސްތައް ހިފެހެއްޓޭކަން ކޯޓުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން، ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2022 ފެބުރުވަރީ 22 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 ނަންބަރު 2022-SC-REG-01 "ކުޑަކުދިން ކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ވިދާޅުވުމަށް