ޤަޟިއްޔާ އަދި ކޯޓު އަމުރަށް ދެވޭ ނަންބަރަށް ބަދަލު ގެނައުމާގުޅޭ ޕްރެކްޓިސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެފި

21 ޖެނުއަރީ 2021   ޢާއްމު , ޚަބަރުތައް  

ޤަޟިއްޔާ އަދި ކޯޓު އަމުރަށް ދެވޭ ނަންބަރަށް ބަދަލު ގެނައުމާގުޅޭ ޕްރެކްޓިސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތަކަށް ނަންބަރު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައިގޮތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ޕްރެކްޓިސް ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނެރެފިއެވެ. މި ބަދަލަކީ، ޤަޟިއްޔާ އަދި ކޯޓު އަމުރަށް ނަންބަރު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައިގޮތުގެ ސަބަބުން އިދާރީގޮތުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ގެނެވުނު ބަދަލެކެވެ.

ޕްރެކްޓިސް ސްޓޭޓްމަންޓް ވިދާޅުވުމަށް: Practice Statement SCPS-01-2021