ނިންމުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭ ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަނެއް ނެރެފި

18 ޖެނުއަރީ 2021   ޢާއްމު , ޚަބަރުތައް  

ނިންމުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާ ގުޅޭ ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަނެއް ނެރެފި

ފަނޑިޔާރަކު ބަލަމުންދާ ނުވަތަ ބަލައި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިނުކުރެވި ހުންނަ ހާލަތު ދިމާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެގޮތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމްތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަނެއް ނެރެފިއެވެ.

ޕްރެކްޓިސް ޑައިރެކްޝަން ވިދާޅުވުމަށް: Practice Direction SCPD-02-2021