ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާމެދު ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް، ކަމުގެ ޙަޤީޤަށް އޮޅޭގޮތަށް، އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

03 މެއި 2019   ޚަބަރުތައް  

ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާމެދު ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް، ކަމުގެ ޙަޤީޤަށް އޮޅޭގޮތަށް، އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

ކޯޓުތަކާއި ފަނޑިޔާރުންނާމެދު ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންނަށް، ކަމުގެ ޙަޤީޤަށް އޮޅޭގޮތަށް، އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގުވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް