އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފި

04 މާރޗް 2019   ޚަބަރުތައް  

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފި

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ރައްދުވާގޮތަށް އިބްރާހީމް ޒަމީލް، މއ. ސީނުމާ، މާލެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފި