"އަދީބް ފިލިއިރު ވެސް ބަންދުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުނެރެދިން!" މި ޞުރުޙީގެ ދަށުން 04 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު "މިހާރު" ނޫހުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ޙަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން.

05 އޯގަސްޓް 2019   ޚަބަރުތައް  

"އަދީބް ފިލިއިރު ވެސް ބަންދުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުނެރެދިން!" މި ޞުރުޙީގެ ދަށުން 04 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު "މިހާރު" ނޫހުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ޙަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން.

"އަދީބް ފިލިއިރު ވެސް ބަންދުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުނެރެދިން!" މި ޞުރުޙީގެ ދަށުން 04 އޮގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހު "މިހާރު" ނޫހުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމްއާ ޙަވާލާދީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުމާއި ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް.